- Ouderparticipatie -

Een Freinetschool kan geen Freinetschool zijn zonder betrokken en geëngageerde ouders.
We zijn er namelijk van overtuigd dat ouderbetrokkenheid bijdraagt tot een positief schoolklimaat en dat het de totale ontwikkeling en ontplooiing van onze kinderen ten goede komt.
Bij ons wordt er daarom school gemaakt met leerlingen, leerkrachten én ouders.

Om samen school te maken, is open communicatie natuurlijk onontbeerlijk. Openheid is een pijler in al onze contacten met ouders en minstens even voornaam in de contacten tussen onze ouders onderling. Of het nu tijdens een praatje is of tijdens het organiseren of begeleiden van activiteiten, respectvolle openhartigheid is de sleutel.

Ouderbetrokkenheid betekent bij Freinet uiteraard ook ouderparticipatie oftewel hulp op organisatorisch of ondersteunend vlak. Onze ouders vullen dit in naar hun eigen mogelijkheden, beschikbare tijd en talenten. In onze school is dan ook elke vorm van engagement even belangrijk. Alle hulp hoe klein ook, maakt een verschil en wordt op prijs gesteld.
Dit onderdeel van ouderbetrokkenheid is trouwens volledig vrijwillig. Maar heb je je opgegeven om te komen helpen, dan rekenen we er uiteraard wel op dat je die belofte nakomt.

Enkele voorbeelden verduidelijken misschien nog beter wat wij precies onder ouderparticipatie verstaan: meedenken over ideeën tijdens de oudervergaderingen, helpen organiseren van een activiteit, begeleiden van een uitstap, organiseren van een atelier, komen verduidelijken van een hobby of talent, werken in de moestuin, opknappen van klusjes, verzorgen van de kippen tijdens de vakantie, … Al naargelang de activiteit kunnen de helpende handen gevraagd worden tijdens of na de schooluren.

Onze oudervergaderingen zijn het forum bij uitstek om op de hoogte te blijven over de mogelijkheden om je te engageren. Elke maand worden daar activiteiten besproken en ideeën naar voor gebracht die vervolgens door werkgroepen concreet worden uitgewerkt. Iedereen is hier telkens van harte welkom!

De ouders in deze groep zetten zich mee in om activiteiten op touw te zetten. Trouw aan de Freinetgedachte streven we naar een zo groot mogelijke groep geëngageerde ouders om onze oudergroep een waardevolle participant van onze schoolwerking te maken.

Je merkt het Freinetschool De Zeppelin is een school waar ouders welkom zijn!

OUDERS GRAAG GEZIEN…is het uitgangspunt van onze school.